Informace o přijímacím řízení - 5. kolo

Přihláška ke studiu na SŠ ve formátu xls
Přihláška ke studiu na dálkové nástavbě ve formátu xls
Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek a pravidel pro školní rok 2017/18
Informace k přihláškám a zápisovým lístkům

Požadavky pro zařazení do přijímacího řízení do 1. ročníku:
1) přihláška s prospěchem za poslední 2 roky studia (8. a 9. ročník ZŠ) - všechny obory, nástavbové studium - za 3 roky studia (1.,2. a 3. ročník učebního oboru SOU + výuční list)
2) potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce – všechny uvedené obory Cestovní ruch, Cukrář, Kuchař-číšník, Cukrářská výroba, Kuchařská výroba,
3) doklad o oprávněnosti studia v oboru pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (vyšetření s doporučením z pedagogicko psychologické poradny, apod.) – pouze obory Cukrářská výroba, Kuchařská výroba,
4) podání přihlášky přímo na adresu střední školy do posledního kola je do 11. září (učební i studijní obory).
Přijímací zkoušky se v posledním kole nekonají.
Podmínky pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení: zde

Informace o přijímání do vyšších ročníků jsou uvedeny v části Přijímací řízení -> Kritéria přijímacího řízení (dole)

Obecné informace k přijímacímu řízení (pouze pro 1.kolo): zde, Metodické materiály: zde,
Metodická podpora CERMATu k přijímacím zkouškám: zde, Specifikace požadavků pro MAT, CJL

Termíny přijímacího řízení:

Počty žáků v oborech vzdělávání v přijímacím řízení na školní rok 2017/2018 - poslední kolo
Obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (studijní obory)
Kód oboru Název oboru

Forma studia

Délka studia

Počet volných míst

65-42-M/02 Cestovní ruch

denní

4

8

65-41-L/01  Gastronomie 

denní

4

-- 

64-41-L/51  Podnikání 

dálková 

3


Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem (učební obory) 
Kód oboru  Název oboru 

Forma studia 

Délka studia

Počet volných míst

29-54-H/01  Cukrář 

denní

3

8

65-51-H/01 Kuchař-číšník 

denní

3

12

29-51-E/01 Cukrářská výroba

denní

3

5

65-51-E/01 Kuchařská výroba 

denní

3

8

29-51-E/02 Pekařská výroba 

denní

2

--

Podrobná kriteria s bodovým hodnocením budou zaslána každému uchazeči spolu se sdělením o nekonání zkoušek po podání přihlášky: 
Kritéria přijímacího řízení pro přijetí do prvních ročníků pro šk.r. 2017/18 pro 5.kolo: zveřejněno 31.8.2017
Kriteria pro studijní obory: Cestovní ruch, Gastronomie 1. kolo (soubor v pdf), 2.kolo (pdf), 3.kolo (pdf), 4.kolo (pdf), 5.kolo (pdf)
Kriteria pro učební obory: Cukrář, Kuchař - číšník 1. kolo (soubor v pdf), 2.kolo (pdf),  3.kolo (pdf), 4.kolo (pdf), 5.kolo (pdf)
Kriteria pro speciální učební obory: Potravinářská výroba (Cukrářská výroba), Stravovací a ubytovací služby (Kuchařská výroba), Potravinářské práce (Pekařská výroba)  1. kolo (soubor v pdf), 2.kolo (pdf),  3.kolo (pdf), 4.kolo (pdf), 5.kolo (pdf)
Kriteria pro dálkové nástavbové studium: 1. kolo (soubor v pdf), 2.kolo (pdf), 3.kolo (pdf), 4.kolo (pdf), 5.kolo (pdf)
Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole: zákon č. 561/2004 Sb. §59 odst.1.
Upozorňujeme, že bodové hodnocení Cermatu u písemných testů je přepočítáno poměrem k váze jednotlivých částí přijímacího řízení tak, jak je uvedeno v kritériích (platí pouze pro 1.kolo).
Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, ...

Výsledky dalších kol přijímacího řízení: předpokládané zveřejnění - učební obory bez přijímací zkoušky = 22.4.2017, maturitní obory s přijímací zkouškou = 3.5.2017
Přehled přijatých žáků (uchazečů) pod registračním číslem, pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a kritérií přijímacího řízení bude zveřejněn při nekonání zkoušek nejdříve následující den po uzávěrce podávání přihlášek, nejpozději však do sedmi dnů,  na úřední desce v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.skola-lomnice.cz, při respektování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (pod registračním číslem). Na základě ustanovení tohoto zákona nebude škola poskytovat o výsledcích přijímacího řízení telefonické informace či informace e-mailovou poštou. Písemné rozhodnutí bude odesláno pouze v případě nepřijetí zákonným zástupcům žáků nebo uchazečům podle zákona č. 561/2004 Sb.  v den zveřejnění.