je čtyřletý učební obor, ukončený maturitní zkouškou. Žáci si osvojí provádění činností specifické ošetřovatelské péče, tj. zpracovat nutriční propočty, posuzovat stav výživy u pacientů, sestavovat předpis stravy pro jednotlivé diety, připravovat stravu v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy a podílet se na edukaci v oblasti zdravé a léčebné výživy.

Absolventi se uplatní v zařízeních zajišťujících nutriční, dietetickou péči a komunitní péči, zejména v dietních jídelnách, klinických a ambulantních zdravotnických zařízeních, edukačních centrech, lázeňských a léčebných ústavech, zařízeních sociální a geriatrické péče. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.

Ukončení studia: maturitní zkouška, získání úplného středního odborného vzdělání
Možnosti dalšího vzdělávání:
Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce se můžete ucházet o studium na Vyšších odborných nebo Vysokých školách.