Střední škola, Lomnice nad Popelkou
Antala Staška 213. 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel./fax: 778 703 185 (481 671 262),
www.skola-lomnice.cz,
 
Domov mládeže
K Babylonu 1205, 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel.: 778 703 180, 602 341 200
 
 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
 
Vnitřní řád domova mládeže při Střední škole, Lomnice nad Popelkou, je určen pro vnitřní potřebu a je závazný pro žáky, studenty, jejich zákonné zástupce a zaměstnance DM.
 
 
1)      Žáci a studenti mají právo:
 ·         Plnohodnotně využívat volný čas v domově k rozvoji své osobnosti tím, že se řádně připravují na vyučování a využívají nabídky zájmových činností.
·         Zúčastňovat se všech volno časových aktivit a akcí pořádaných DM a používat přidělené prostory a vybavení.
·         Využívat svého práva vyjadřovat se vhodnou formou ke všem otázkám života v DM, zejména prostřednictvím organizačních schůzek výchovných skupin, nebo vznášet osobní připomínky, dotazy a náměty vychovateli, vedoucímu vychovateli či řediteli školy. Žák má právo na sdělení o jejich řešení.
·         Respektovat a ctít práva druhých. Být tolerantní zejména k jejich potřebě v klidu se učit a mít své soukromí, a to zejména v době studijního a nočního klidu.
·         Plně využívat materiální vybavení domova pro své další vzdělávání a výchovu.
·         Po návratu z vyučování má žák právo v kterýkoliv den v týdnu požádat o udělení vycházky svého skupinového vychovatele.
·         Žák má právo odjíždět na dny pracovního klidu domů, odjezd se zapisuje do odjezdové knížky, kterou rodiče stvrzují svým podpisem.
Mimořádný odjezd z DM v týdnu (kromě důvodu onemocnění, zkrácení týdenní výuky apod.) musí rodiče nezletilých žáků předem písemně omluvit.
 
 
2)      Žáci a studenti jsou povinni:
 
·         Zúčastnit se seznámení s Vnitřním řádem DM a zásadami bezpečného chování v objektu DM, dále účastnit se organizačních nebo výchovných schůzek.
·         Znát a plnit ustanovení Vnitřního řádu DM, řídit se pokyny zaměstnanců DM a pravidelně sledovat informace na nástěnkách.
·         Dodržovat základní pravidla hygieny, ochrany zdraví, bezpečnosti a protipožární ochrany
      a provozní řády společenských a sportovních místností a pracoven. Neohrožovat zdraví druhého  
      ani své.
·         Dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování, nenarušovat kázeň, veřejný pořádek
       a sousedské vztahy. Vystupovat ukázněně při všech akcích pořádaných DM. Nepoškozovat svým  
       chováním na veřejnosti dobré jméno školy.
·         Do DM přijíždět z místa bydliště nejpozději do 20,30 hodin (v neděli po 17,00-té hodině). Do DM přicházet včas, střízlivý a slušně upravený.
·         Ubytovaný žák je povinen podrobit se na vyzvání orientační dechové zkoušce.
·         V budově se pohybovat v domácí obuvi, přiměřeně a čistě oblečeni. Venkovní obuv uzamykat v botníku. Venkovní obuv je zakázáno nosit na pokoj.
·         Udržovat čistotu a pořádek ve svých osobních věcech, v ložnicích a ve společných prostorách DM. Na požádání vychovatele umožnit kontrolu osobních věcí. Podílet se na denním a týdenním (generálním) úklidu pokoje. V rámci veřejně prospěšné činnosti se spolupodílet na udržování pořádku ve společných prostorách a okolí DM.
·         Šetřit svěřený i společný majetek. Jeho poškození a závady neprodleně oznámit službu konajícímu vychovateli. Prokázané škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti je povinen uhradit. V DM není povoleno přemisťovat nábytek a lepit plakáty mimo místa pro ně určená (tj.nástěnky a desky za válendami).
·         Hospodárně nakládat s vodou, elektrickou energií a potravinami.
·         Ukládat potraviny pouze na vyhrazených místech, tzn. potraviny podléhající zkáze v lednicích
       a trvanlivé potraviny (např. pečivo, sušenky, čaj aj.) do skříňky na pokoji. Stav potravin průběžně  
       kontrolovat. V lednicích a skříních lze ponechat přes víkend pouze nápoje, uzavřené konzervy
       a další potraviny v originálních a neotevřených obalech (ostatní bude likvidováno bez náhrady).
·         Chránit osobní majetek i majetek svých spolubydlících. Uzamykat pokoj vždy, když ho jiný v dané době neužívá. Nezamykat jej zevnitř. Nepřinášet do DM cenné věci ani vyšší částky peněz.a předměty, které přímo nesouvisejí s pobytem v DM. Pokud je to nezbytné, tak cenné věci a finanční hotovost uložit do pokladny na vychovatelně.
·         Návštěvy zvenčí přijímat po nahlášení vychovateli do 18,30 v prostorách k tomu vyhrazených (vstupní hala DM).
·         Telefonní hovory jsou žákům přepojovány pouze od rodičů, a to nejdříve od 6,15h. a nejdéle do 21,00h.. Délku hovoru omezuje na nezbytně nutnou dobu. V ostatních případech jsou žákům předávány vzkazy.
Své soukromé hovory si žák vyřizuje z telefonní budky v době osobního volna. V naléhavých případech lze požádat vychovatele o výjimku.
·         V DM je žákům povoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (radia, mobilní telefony, vysoušeče, holící strojky aj.) pouze zkontrolované revizním technikem a po předložení platné revizní zprávy. Tepelné spotřebiče (žehličky, rychlovarné konvice apod.) je povoleno používat jen z vybavení DM. Z provozních důvodů nejsou povoleny vlastní televizory.Při použití mobilního telefonu v prostorách DM dbát těchto zásad: nepoužívat přístroj při organizačních a výchovných schůzkách, volat a přijímat hovory při další organizované činnosti, dále není povoleno používat mobil v době studijního klidu a po večerce. V ostatních případech je žák ohleduplný ke svému okolí.
·         Oznamovat vychovateli každý úraz a onemocnění. Při onemocnění či úrazu, které si vyžádá delší dobu léčení odjet domů.
·         Zůstává-li žák se svolením skupinového vychovatele po dobu nemoci (pouze jeden den) v DM, tak dodržuje léčebný režim určený lékařem.
·         Onemocní-li žák doma oznámí toto zletilý žák nebo rodiče nezletilého žáka nejpozději do 24 hodin od plánovaného příjezdu do DM.
·         Ubytovaný žák je povinen neprodleně oznámit všechny změny týkající se jeho osoby a mimořádné okolnosti a události:
·         Skupinovému vychovateli sděluje:
–          údaje pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné např. pro bezpečnost žáka,
      a změny v těchto údajích (např. bydliště, telefon, zaměstnání rodičů apod.)
–          ztráty věcí nebo peněz (není-li ve službě, tak jinému ped. pracovníkovi)
–          všechny důležité okolnosti týkající se pobytu v DM (např. žádost o ukončení ubytování, ukončení studia, požadavky na změnu pokoje apod.)
–          onemocnění a poranění, důležité okolnosti týkající se zdravotního stavu žáka a způsob léčení
·         Vychovateli ve službě:
–          odchod a příchod z DM na vycházku, do školy, k lékaři (včetně výsledku vyšetření po návratu)
–          odjezd mimo město během týdne (s předběžným písemným souhlasem zákonného zástupce) s odůvodněním a termínem návratu
–          závady na vybavení pokoje a poškození majetku DM, škody a havárie ve společných prostorách a na vybavení a zařízení DM, požár nebo jinou mimořádnou událost ohrožující bezpečnost a zdraví ubytovaných
–          náhlé odložení příjezdu do DM z osobních důvodů, a to prostřednictvím rodičů (starší 18-ti let i osobně), formou telefonické zprávy
 
 
1)      Žákům je zakázáno:
 
·         Kouřit v prostorách školy a v domově mládeže a ve vzdálenosti do 100m od těchto objektů, a na všech akcích pořádaných střední školou
·         Donášet, užívat a přechovávat alkoholické nápoje, omamné látky a jiné zdraví poškozující látky. Při důvodném podezření ze zneužívání návykových látek (tabák, alkohol, drogy) učiní DM opatření k ochraně zdraví žáka podle pokynů MŠMT (informuje rodiče, v závažnějších případech policii, zdravotnické zařízení).
·         Přinášet do školy a domova mládeže bez závažných důvodů větší peněžní částky a cennější předměty nebo takové předměty, které jsou nebezpečné pro život a zdraví (např. zbraně, pyrotechnika aj.).
·         Hrát hazardní hry.
·         Vyklánět se z oken a sedat na okenní parapet.
·         Svévolně opouštět DM a akce jím pořádané. Z bezpečnostních důvodů v době pobytu používat
      veškeré dopravní prostředky.
·         V případě, že žák vlastní řidičský průkaz a bude na DM dojíždět osobním automobilem, může jej používat pouze za tímto účelem. Během pobytu na DM nahlásí v případě nutnosti mimořádnou jízdu vychovateli. V žádném případě nesmí v osobním automobilu vozit neplnoleté spolužáky.
·         Duševně nebo fyzicky terorizovat ostatní spolužáky a vyžadovat na nich pod pohrůžkou různé služby, předměty, popřípadě peníze.
·         Vzájemné návštěvy chlapců a dívek na pokojích a veškeré intimní kontakty. Shromažďovat se na schodištích. Po 21,00 navštěvovat cizí pokoje a zdržovat se na chodbách a schodištích.
·         Z hygienických a zdravotních důvodů chovat nebo přechovávat na pokojích zvířata a další živočichy.
 
 
2)      Výchovná opatření
 
·         Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
·         Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školského zařízení.
·         V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.
·         Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto vnitřním řádem podle školského zákona.
·         Žák přestává být žákem školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.
 
 
 
 
3)      Provoz domova mládeže
 
·         Činnost domova mládeže se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.
·         O umístění žáka nebo studenta do domova se rozhoduje na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem. Přihláška se podává na každý školní rok.
·         Při umisťování žáka nebo studenta do domova přihlíží ředitel domova ke vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.
·         Výši úplaty za ubytování v domově stanoví ředitel domova s přihlédnutím k vybavení domova
       a k úrovni poskytovaných služeb.
·         Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud je žák nebo student v domově ubytován jen část kalendářního měsíce z důvodu organizace školního roku ve škole, jejímž je žákem, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnu, po které je ubytován. Vyúčtování platby za ubytování provede ředitel školy nejpozději do konce každého pololetí.
·         Žákovi nebo studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud:
a)      to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student,
b)      zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem domova jiný termín úhrady,
c)      žák přestal být žákem střední školy,
d)      žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání,
e)      žák nebo student byl vyloučen z domova, nebo
f)       žák nebo student se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která ubytovanému žákovi nebo studentovi poskytuje vzdělávání.
 
 
 
 
 
Denní program se řídí režimem dne, který ubytovaný žák respektuje.
 
5,00 – 7,30                               budíček, osobní hygiena, úklid pokojů, odchod na snídani
do 14,30 hod.                            návrat žáků do DM z výuky
13,00 – 17,00                            program dle týdenních plánů práce
                                               osobní volno na vycházku
17,00 – 18,30                            výdej večeře, úklid pokojů
18,30 – 19,30                            studijní klid
19,30 – 21,00                            program dle týdenních plánů práce
20,45 hod.                                ukončení vzájemných návštěv na pokojích
20,45 – 21,30                            příprava na večerku, osobní hygiena
21,30                                       večerka
22,00 – 6,00                             noční klid
 

Pátek

13,00 – 15,00                            odjezd žáků z DM
 

Neděle

17,00 – 20,30                            příjezd žáků do DM
 
Maturitní ročníky a nástavbové studium
osobní volno každý den do 21,00 hod.
večerka                                   22,00 hod.
 
Vnitřní řád domova mládeže nabývá platnosti 1.9.2010 (v pdf)
 
PaedDr. Lubomír Charousek
ředitel školy