Prevence kriminality – řízení bezpečnosti ve škole a školském zařízení

Právní východiska

Směrnice ředitele školy k prevenci kriminality – řízení bezpečnosti je zpracována dle ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“ a metodického doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – „Minimální standard bezpečnosti“, č. j.: MSMT-1981/2015-1 a dalších dokumentů.

Cíl a zajištění prevence kriminality a minimálního standardu bezpečnosti

1. Cíl:

Prevencí předcházet mimořádným událostem.

Zajistit objekty budov školy, budovy dílen odborného výcviku (dále jen OV) a budovy domova mládeže (dále jen DM) tak, aby byla zajištěna bezpečnost žáků i zaměstnanců školy a školského zařízení.

Účinně a efektivně reagovat na mimořádnou událost, která se stala.

2. Zajištění:

Prevence předcházení mimořádným událostem (technická opatření, poučení zaměstnanců a žáků, nácvik řešení mimořádných událostí dle specifických podmínek škol, přehled o cizích osobách v objektu, spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému,…).

Účinná a efektivní reakce na mimořádnou událost, která nastala a snaha o omezení škod na životech a zdraví zaměstnanců i žáků.

Vyhodnocení mimořádné události a přijmutí opatření, aby se nemohla opakovat ze stejných příčin i v budoucnu).

Prostorové, organizační, technické a personální zabezpečení

Použité možnosti technického zabezpečení:

– elektronické čipy

– kamerové systémy

– zajištěné dveře přístupovým systémem (+ elektronický vrátný)

– zabezpečovací zařízení v prostorách areálu školy a dílen odborného výcviku se zabezpečením a napojením na pult bezpečnostní agentury

 

Použité možnosti personálního zabezpečení

– pedagogický dohled (při vstupu do školy)

– nepedagogický dohled (při vstupu do školy)

– pedagogický dohled (v průběhu dne)

2. Vpouštění cizích osob do školy

a) Zákonní zástupci žáků, návštěvy, kontroly

Vstupují do budovy školy hlavním vchodem, po ověření účelu jejich vstupu do budovy (doprovod žáka nebo pedagoga, předání – návštěva pedagoga či ředitele školy, apod.).

b) Opraváři, údržba, navážení zboží

Vstupují do budovy školy provozním vchodem nebo vchodem do školní jídelny), do budovy dílen OV hlavním vchodem, do budovy DM hlavním vchodem, za osobní účasti školníka, zásobovače, skladníka nebo učitele OV.

c) Absolventi kurzů a školení, kteří nejsou zaměstnanci školy.

Vstupují do budovy školy hlavním vchodem za osobní účasti vedoucího kurzu, školení.

3. Další prostory areálu školy

a) Prostory sloužící k výchově a vzdělávání (školní hřiště, školní zahrada, …)

Prostor je řádně oplocen, školník provádí průběžnou kontrolu stavu oplocení. V areálu dílen OV je funkční venkovní osvětlení, u ostatních objektů je osvětlení vstupů ovládané čidlem. Školník provádí pravidelný ořez zeleně, aby byla zachována přehlednost celého prostoru. Uzamykání vstupů ve škole zajišťuje a zodpovídá uklízečka, v domově mládeže sloužící vychovatel, v dílnách OV učitel OV nebo kuchařka.

b) Prostory sloužící provozu školy (sklepy, půdy, sklady, kotelna, …). Veškeré prostory jsou uzamčeny, přístup do nich mají pouze určení zaměstnanci s výjimkou specifických případů (revize, kontroly, stavební úpravy, přístup k hlavním uzávěrům plynu, vody, elektřiny,  apod.).

4. Dohled nad žáky

Pedagogičtí pracovníci vykonávají dohled nad žáky dle rozpisu dohledů vydaných vedoucím pracovníkem objektu a schválených ředitelem školy.

Zástupce ředitele dbá, aby byly suplovány i dohledy nad žáky v případě nepřítomnosti pedagogického pracovníka.

Dohled nad žáky při mimoškolních akcích (výlety, exkurze, školy v přírodě) se řídí směrnicí ke konání mimoškolních akcí.

Při dohledu nad žáky u jiného právního subjektu (tělocvična a hřiště základní školy) ředitel školy nebo zástupce ředitele zkontroluje bezpečný stav budovy a místností (revizní zprávy, bezpečný provoz, vydaný provozní řád). Pedagogický dohled se řídí řádem platným pro daný objekt.

Před zahájením vyučování v době od otevření budovy vykonává dohled poučený nepedagogický pracovník (školník), který také zajistí shromáždění žáků v určených učebnách. Další nepedagogičtí pracovníci vykonávají dohled nad žáky dle potřeby provozu, o náležitostech dohledu jsou písemně poučeni.

Všichni zaměstnanci školy během celé pracovní doby reagují na všechny skutečnosti, které by ohrozily bezpečnost školy (cizí osoba v budově, porušování školního řádu ze strany žáků, nefunkční technické zabezpečení).

5. Režim klíčů

Seznam klíčů pro areál budov školy v ulici A.Staška, včetně přidělení jednotlivým zaměstnancům vede sekretářka školy, pro budovu dílen OV v ulici J.J.Fučíka vede zástupce ředitele pro praktické vyučování, pro budovu domova mládeže v ulici K Babylonu vede vedoucí vychovatel.

Zaměstnanci školy jsou povinni zamykat budovu školy i jimi určené prostory (kabinety, sborovnu, odborné učebny, WC).

Klíče od pokladny školy a od místností, ve kterých je majetek s hmotnou odpovědností, mohou mít pouze určení pracovníci.

Zaměstnanci mají zakázáno vytvářet vlastní duplikáty klíčů nebo je svěřovat neoprávněným osobám.

V případě ztráty klíčů musí zaměstnanci nahlásit tuto skutečnost sekretářce školy.

6. Další opatření

Kontrolu funkčnosti a revize technického zabezpečení zajišťuje bezpečnostní referent a školník objektu dle rozpisu kontrol a revizí.

Všichni pracovníci školy jsou povinni zavírat okna v budově tak, aby do budovy nemohly vniknout cizí osoby.

Větrací okna skladů a šachty ústící na veřejné prostranství nebo dvůr musí mít mechanické zábrany.

Ředitel školy v případě avízovaného nebezpečí zajistí posílení ostrahy budovy státní policií, případně hlídkami bezpečnostních agentur.

Pobyt na pracovišti ve dnech pracovního klidu povoluje ředitel školy.

Opatření při mimořádných událostech

1. Popis mimořádné události

Situace, kdy jsou bezprostředně ohroženy životy a zdraví žáků a zaměstnanců školy nebo majetek školy ve velkém rozsahu.

Možné situace:

Žák školy

– pod vlivem návykových látek,

– ozbrojený,

– násilnický vůči spolužákům, zaměstnancům školy,

– hromadný úraz více žáků.

Cizí osoba v budově školy

– pod vlivem návykových látek,

– ozbrojená,

– násilnická vůči žákům a zaměstnancům,

– za účelem krádeže.

Anonymní hrozba zvenčí

– vyhrožování bombovým nebo teroristickým útokem.

Prostory školy

– požár v budově školy,

– nebezpečí zasažení vodou (vodojem nad školou),

– jiné nebezpečí.