Jednací řád

Školské rady při Střední škole, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace

Školská rada (dále jen ŠR) při Střední škole, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213,  příspěvková organizace, ustavená v souladu s § 167, odst. 7 zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon), stanovila na svém zasedání dne 31. 5. 2012 tento jednací řád, kterým upravuje přípravu a způsob jednání, rozhodování a plnění jejích usnesení.

Čl. 1
Jednání ŠR svolává a řídí předseda školské rady (dále jen předseda). ŠR zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se volí s ohledem na působnost ŠR stanovenou školským zákonem v § 168. Pozvánku na zasedání obdrží členové ŠR 
a pozvané osoby nejméně 14 dní před termínem zasedání. Organizační a technické zabezpečení zasedání ŠR a ukládání dokumentace ŠR zajišťuje ředitel školy.

Čl. 2
Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen účastnit se zasedání ŠR na vyzvání jejího předsedy. Předseda může pozvat na zasedání i jiné osoby dle uvážení ŠR.

Čl. 3
Program jednání ŠR navrhuje předseda. Vychází při tom z povinností uložených školským zákonem, z podnětů a návrhů ostatních členů ŠR, ředitele školy a zřizovatele školy. Podklady pro jednání ŠR zajišťuje předseda a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje školský zákon.

Čl. 4
Zasedání ŠR jsou neveřejná. ŠR je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů (čtyři). Členové ŠR a další účastníci podepisují prezenční listinu, předseda určí zapisovatele a ověřovatele zápisu. ŠR se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pouze k přijetí jednacího řádu nebo jeho změn je potřeba dle školského zákona schválení nadpoloviční většinou všech členů ŠR.

Čl. 5
Při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu, stipendijního řádu 
a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků rozhodne ŠR do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud ŠR tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel (zástupce OŠMTS KÚ LK). Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud ŠR neprojedná některý uvedený dokument v tomto článku do 1 měsíce od jeho předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel (prostřednictvím OŠMTS KÚ LK).

Čl. 6
Z jednání ŠR se pořizuje zápis, kde se vždy uvede: počet přítomných členů, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis dále obsahuje: datum a místo jednání, zásadní obsah diskuze, podané návrhy, kdo jednání řídil, jméno zapisovatele a ověřovatele. Pokud o to člen ŠR požádá, je v zápisu uvedeno zvlášť 
a jmenovitě jeho hlasování k navrženému usnesení. Po ověření zápisu ověřovatelem podepíše zápis i předseda. Usnesení ŠR vyhotovuje písemně člen ŠR pověřený předsedou 
a podepisuje předseda.

Čl. 7
Nejméně jednou ročně předseda ve spolupráci s ředitelem školy seznámí veřejnost a zřizovatele ve výroční zprávě o činnosti školy s činností školské rady za uplynulý rok.

Čl. 8
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení ŠR.

Podpis předsedy školské rady

 

DOPLNĚK JEDNACÍHO ŘÁDU č. 1

Školské rady při Střední škole, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace

Školská rada (dále jen ŠR) při Střední škole, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace, ustavená v souladu s § 167, odst. 7 zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon), stanovila na svém zasedání dne 20. 10. 2020 tento doplněk jednacího řádu č. 1, kterým upravuje přípravu a způsob jednání, rozhodování a plnění jejích usnesení.

Čl. 1

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona není možná osobní přítomnost členů školské rady, může proběhnout schvalování dokumentů uvedených v článku 5 způsobem per rollam, a to formou písemné korespondence nebo technickými prostředky (emailem, pomocí videokonference).  

 

Podpis předsedy školské rady