Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu: Šablony 2 SŠ Lomnice nad Popelkou

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Doba realizace: 1. 2. 2020 – 23. 5. 2022

Cíl projektu: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce, sociální integrace dětí a podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě.

Cílová skupina: žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pracovníků