Informace k provozu škol a školských zařízení – zde.

Výuka bude nadále probíhat distančním způsobem.

Pokračují individuální konzultace 1 na 1 po předem domluveném termínu (žák se nemusí testovat).

Od 19. 4 2021 je možné pořádat skupinové konzultace pro žáky posledních ročníků školy (třídy 4CR, 3CK a 3SV) a žáky ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (žáci se musí testovat).
Účast na skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná.
Na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování, s výslovně vymezenými výjimkami).

Návod k testům: pdf nebo video https://www.youtube.com/watch?v=2AbljENQn78

Testování se neprovádí, pokud osoba doloží, že

  1. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví kprovádění testů,
  3. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky vpřípadě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky vpřípadě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Mgr. Jakub Rajm – zástupce ředitele pro teoretické vyučování