65-42-M/02 Cestovní ruch

je čtyřletý studijní obor, ukončený maturitní zkouškou. Studium oboru připravuje středoškolsky vzdělané pracovníky se všeobecným i odborným vzděláním. Na základě tohoto odborného vzdělání bude absolvent vykonávat činnosti, při nichž bude samostatně uplatňovat získané vědomosti, dovednosti a návyky, osobní zodpovědnost a samostatnost. Absolventi najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Absolventi se uplatní dle své profilace např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

 

Ukončení studia: maturitní zkouška, získání úplného středního odborného vzdělání
Možnosti dalšího vzdělávání:
Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce se můžete ucházet o studium na Vyšších odborných nebo Vysokých školách.

Leták s informacemi o studiu pdf.